KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
Değerli KATILIMCIMIZ,

Bu bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. Tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. KVKK Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

2. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve eğitimler kapsamında yükümlülüklerimizin ifası, güncellemeler ve yeni yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje, eğitim, etkinlik ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi ve diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS, whatsapp vb mesaj ve sosyal medya aracılığı ile bilgilendirmek, etkinliklerden haberdar etmek, tarafınıza etkinliklere, eğitimlere ve kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin 3. maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla tarafımızca Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Tarafınıza ait fotoğraf, ses ve görüntü kaydı ile benzeri kişisel verileriniz etkinlik kapsamı ve amacı ve onayınız doğrultusunda web sitemizde, instagram, facebook, youtube, linkedin vb sosyal medya hesaplarımızda paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

6. Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz, Ad, Soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile, kağıt üzerindeki formlar ve web sitesi gibi kanallarımız ve sosyal medya aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, düzenlenen eğitim, konferans vb etkinliklere katılımızdan, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, özgeçmiş ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamdan, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve kamuya açık veri tabanlarının sunduğu verilerden, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

7. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, iş sözleşmesi, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

8. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, talebiniz tarafımızdan niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, tarafımızdan belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, o KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK’nın 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımızın KVKK’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

9. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızda yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. Maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükellefiz. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.